Zásady spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR („Zásady“) vydaných spoločnosťou STEOLI, s.r.o., Skalité 1036, 023 14 Skalité, IČ0: 52255549, DIČ: 2120966155, IČ DPH: SK2120966155, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 71849/L (ďalej tiež „STEOLI“),

je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej tiež „údaje“) STEOLI ako správca spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru v predajniach LaChinata, e-shope LaChinata, pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných STEOLI a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi.

Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho STEOLI tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a rovnako informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovávaním ich osobných údajov patria.

Tieto Zásady sú účinné od 27.07.2019 a sú vydané v súlade s nariadením /EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) za účelom zabezpečenia informačnej povinnosti STEOLI ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

Tieto zásady sa týkajú ochrany osobných údajov zákazníkov, užívateľov služieb, záujemcov o tovar a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou STEOLI, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcom ich postaveniu voči STEOLI.

Nižšie nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich internetových stránkach www.lachinata.sk v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

1. KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Osobné údaje spracováva spoločnosť STEOLI s. r. o., so sídlom Sklalité 1036, 023 14 Skalité, IČO: 52255549, ako správca osobných údajov podľa GDPR. Vaše údaje budeme spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

2. ČO JE OSOBNÝ ÚDAJ?

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak je možné fyzickú osobu priamo či nepriamo identifikovať najmú na základe čísla, kódu alebo jedného či viac prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

3. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu (napr. v rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akciových ponukách atď.), resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii a/alebo pri kúpe tovaru:

3. 1 Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Jedná sa najmä o:

a) E-mail
b) Heslo v zašifrovanej podobe
c) Meno a priezvisko
d) Telefón
e) Kontaktná a/alebo doručovania adresa
f) Platobné údaje (číslo platobnej karty, ktoré ne/uložíme k Vášmu účtu (len pri využívaní platených služieb ako je napr. nákupu na našom e-shope atď.)
g) Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v poznámke pri vyplňovaní objednávky.

3.2 Ďalšie údaje spracované na základe Vášho súhlasu, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby

a) IP adresa
b) súbory cookies (v prípade online služieb)
c) Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných STEOLI získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované za účelom vylepšenia prevádzky internetových stránok prevádzkovaných STEOLI a internetovú reklamu
d) prípadne iný online identifikátor

3.3 Kamerové záznamy zo značkových predajní STEOLI a z priestorov STEOLI

a) STEOLI umiestňuje do značkových predajní LaChinata a priestorov STEOLI kamery z dôvodu ochrany a bezpečnosti zákazníkov a ochrany majetku a záujmov STEOLI. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením

3.4 Údaje o zakúpenom tovare a platobnej morálke

a) Na e-shope LaChinata nájdete zoznam svojich objednávok a obľúbené produkty.

4. PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

a) Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
b) Prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v značkových predajniach LaChinata a priestoroch STEOLI na účely prevencie vzniku škôd a zabezpečenie bezpečnosti zákazníkov a ochrany záujmov a majetku STEOLI (oprávnený záujem STEOLI)
c) Nahrávanie a monitorovanie hovorov so zákazníckou linkou (plnenie zmluvy)
d) Vymáhanie pohľadávok od zákazníkov ako kupujúcich a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem STEOLI)
e) Evidencia dlžníkov (oprávnený záujem STEOLI)
f) Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)

5. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov potrebných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností a ochranu oprávnených záujmov STEOLI je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinnosti STEOLI voči zákazníkom zabezpečiť. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plnenie zo zmluvy pre spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom na naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

a) Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Pri subjektoch, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva STEOLI s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia a zasielania informácií o produktoch, novinkách a akciových ponukách STEOLI. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných STEOLI, sú spoločne s týmito kontaktmi spracované aj údaje z cookies STEOLI, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, ak má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielania informácii o novinkách a akciových ponukách je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa užívateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, prípadne e-mailom: info@lachinata.sk

b) Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných STEOLI

V prípade, ak má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných STEOLI, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok STEOLI, vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy STEOLI.

6. ČO SÚ COOKIES A AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok, ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho užívateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho emailového účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach STEOLI i mimo nej, jednoduchšie povedané na zobrazovanie len takej reklamy, ktorá je relevantnou pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho aby tento bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určitej služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované).

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt.

Ak bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Ak nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie zablokovať. Viac informácií o druhoch cookies a ich použití v našich službách nájdete tu.

7. KTO VŠETKO BUDE MAŤ K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP?

STEOLI pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané od STEOLI, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje len v rámci pokynov STEOLI a nesmú ich využiť inak.

Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov , aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, ako na tie, na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak sú:

a) Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
b) Osoby, ktoré pre nás zabezpečujúc technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
c) Osoby, ktoré Vám doručujú kupovaný tovar, tlačené propagačné materiály, či darčeky v rámci marketingových akcií;
d) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
e) Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
f) Obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií;
g) Inkasné agentúry za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok STEOLI;
h) Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
i) Prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu;
j) Prevádzkovatelia kamerových a monitorovacích systémov v značkových predajniach LaChinata a priestoroch STEOLI.

Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, prípadne iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (NAKA, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

8. Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 24 mesiacov, ak tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nebude z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi i po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu. Kamerové záznamy zo značkových predajní LaChinata a z priestorov STEOLI a okolia budov či prevádzkarní STEOLI sú spracovávané maximálne po dobu dvoch dní odo dňa urobenia kamerového záznamu.

9. MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Áno. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i bez Vášho súhlasu, ale len za účelom:

a) Poskytnutia produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a STEOLI);
b) Splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov;
c) Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. na priamy marketing, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.

10. NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom priameho marketingu) či pre splnenie medzi nami uzatvorenej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú pre takéto splnenie nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Na aké konkrétne účely vykonávame jednotlivé spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.

11. AKO SÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.

V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a či nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované

.

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vašim prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní úplne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že e-maily nemusia byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

12. AKO A KDE MÔŽETE SVOJ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ODVOLAŤ?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu info@lachinata.sk Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť i naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pre jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

13. SOM POVINNÝ POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE? ČO KEĎ OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNEM?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pri niektorých službách je však pre sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované, t. zn. ak nám ich neposkytnete, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často len v anonymizovanej podobe, bez toho aby sme Vás boli vôbec schopní identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje poskytovať Vám naše produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. Ak nám Váš súhlas neudelíte, napr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše produkty už nebudeme schopní poskytovať v plnom rozsahu. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.

14. AKÉ VŠETKY PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie
b) Právo na prístup k osobným údajom
c) Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť
d) Právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch
e) Právo na obmedzenie spracovania
f) Právo na oznámenie opravy, výmazu či obmedzenia spracovania'
g) Právo požadovať prenesenie údajov
h) Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
i) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
j) Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch
k) Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.

15. ČO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

16. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovávaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail: info@lachinata.sk

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zabránili prístupe neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uschovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

Od 27.7.2019 je k dispozícii tento kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov podľa GDPR:

STEOLI, s.r.o., poverenec na ochranu osobných údajov, Skalité 1036, 023 14, alebo e-mail: info@lachinata.sk


STEOLI s. r. o.